09122071370    021-22466650

بیمه درمان انفرادی و خانواده آسماری


بیمه درمان گروهی شرکت های بزرگ تعداد بالای 50 نفر

بیمه درمان گروهی شرکت های بزرگ تعداد زیر 50 نفر


بیمه دندانپزشکی

جبران هزینه های بستری جراحی سرپایی و پاراکلینیکی در بیمارستان های خصوصی و دولتی از طریق شرکت sos (کمک رسان ایران)


بیمه درمان تکمیلی بیمه آسماری
بیمه مسافرتی شرکت بیمه آسماری bime-mosaferati
بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح جامع آسماری bime-omr-asmari
بیمه sos درمان تکمیلی کمک رسان ایران bimesos
بیمه دندانپزشکی آسماری dandanpezeshki
بیمه حوادث شرکت بیمه آسماری havades-asmari